Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU WWW.WLOSKIE-OGRODY.PL

  1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Patch Polska Sp.z o.o. Sp.K., ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła, NIP: 7642687976, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres poczty elektronicznej: info@wloskie-ogrody.pl, tel. 734 106 149.
  2. Dane osobowe Kupujących chronione są przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Kupujących zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), w szczególności poprzez przechowywanie ich na odpowiednich serwerach oraz stosowanie oprogramowania antywirusowego.
  3. Podanie przez Kupujących danych osobowych jest dobrowolne.
  4. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży zawartych z nim przez Kupujących za pośrednictwem Sklepu internetowego www.wloskie-ogrody.pl, wystawiania Kupującym faktur bądź rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
  5. Kupujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Administratorem drogą mailową (na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1) bądź telefonicznie (na numer telefonu wskazany w ust. 1).
  6. Strona internetowa www.wloskie-ogrody.pl posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym, funkcjonalnym i statystycznym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej www.wloskie-ogrody.pl do potrzeb oraz indywidualnych gustów Użytkownika strony internetowej www.wloskie-ogrody.pl.
  7. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies.
quickpro.CMS Standard